Rīgas apgabala šķīrējtiesa tika izveidota un reģistrēta Latvijas Republikas Tieslietu ministrijā 2002.gadā, 2005.gadā atbilstoši normatīvo aktu prasībām tika ierakstīta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Šķīrējtiesu reģistrā ar reģistrācijas Nr. 40003760582 (reģistrācijas apliecības Nr. T 000046).

Tā ir privāttiesiskā kārtībā izveidota strīdu izskatīšanas institūcija, kas darbojas pastāvīgi un uz pušu vienošanās pamata izskata tam nodotos strīdus. Šķīrējtiesa ir alternatīva valsts izveidotajām tiesām, jo šķīrējtiesas process, salīdzinot ar procesuālo kārtību valsts tiesā, ir vienkāršāks un ātrāks.

Strīdu izskatīšana Rīgas apgabala šķīrējtiesā notiek saskaņā ar tās Reglamentu, ievērojot Šķīrējtiesu likumu, Latvijas Civillikuma D daļu, mutvārdu vai rakstveida procesā. Process notiek valsts valodā vai citā valodā, ja par to ir vienojušās puses.

Šķīrējtiesas nolēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā, tas nav pārsūdzams, un par to nevar iesniegt protestu.