Šķīrējtiesas procesa izdevumi

Prasības summaTiesvedības maksaSķīrējtiesneša honorārs
Ja strīdu izšķir 1 šķīrējtiesnesis
Sķīrējtiesneša honorārs
Ja strīdu izšķir 3 šķīrējtiesneši
Līdz 2`000.00 EUR 15% no prasības summas,
bet ne mazāk kā 250.00 EUR
250.00 EUR 100.00 EUR
No 2`001.00 EUR
līdz 7`000.00 EUR
600.00 EUR + 4% no prasības summas,
kas pārsniedz 2`000.00 EUR
400.00 EUR 150.00 EUR
No 7`001.00 EUR
līdz 20`000.00 EUR
1000.00 EUR + 3.5% no prasības summas,
kas pārsniedz 7`000.00 EUR
600.00 EUR 300.00 EUR
No 20`001.00 EUR
līdz 100`000.00 EUR
2`500.00 EUR + 1,8 % no prasības summas,
kas pārsniedz 20`000.00 EUR
900.00 EUR 500.00 EUR
No 100`001.00 EUR līdz 500`000.00 EUR 3`500.00 EUR +1.4 % no prasības summas,
kas pārsniedz 100`000.00 EUR
1`500.00 EUR 800.00 EUR
No 500`001.00 EUR līdz 1`000`000.00 EUR 6`500.00 EUR + 0,75 % no prasības summas,
kas pārsniedz 500`000.00 EUR
2`900.00 EUR 900.00 EUR
virs 1`000`001.00 EUR 9`500.00 EUR + 0,5 % no prasības summas,
kas pārsniedz 1`000`000.00 EUR
3`800.00 EUR 1`500.00 EUR
Nemantiskās prasības 400.00 EUR 350.00 EUR 200.00 EUR

Prasības summa ir:

 1. prasības par naudas piedziņu - piedzenamā summa,
 2. prasības par mantas izprasīšanu - izprasāmās mantas vērtība,
 3. prasības par nomas un īres līguma pirmstermiņa izbeigšanu - maksājumu kopsumma par atlikušo līguma darbības laiku, bet ne vairāk kā par trim gadiem,
 4. prasības par darījuma izbeigšanu vai atzīšanu par spēkā neesošu - apstrīdēta darījuma summa,
 5. prasības par īpašuma tiesībām uz nekustamo mantu - tās vērtība, bet ne mazāka par kadastrālo vērtību,
 6. prasības, kas sastāv no vairākiem patstāvīgiem mantiskiem prasījumiem - visu prasījumu kopsumma.
 • Ja procesā piedalās vairāki prasītāji un (vai) vairāki atbildētāji, tiesvedības maksa palielinās par 10% par katru papildu prasītāju vai atbildētāju.
 • Atlīdzība par sekretāra pakalpojumiem noteikta EUR 100,00 apmērā par vienu šķīrējtiesas sēdi, kuras ilgums ir līdz 3 stundām. Ja šķīrējtiesas sēde ilgst ilgāk par trim stundām, atlīdzība par sekretāra pakalpojumiem nosakāma pēc likmes EUR 25,00 stundā, kas iemaksājama šķīrējtiesai papildus. Papildus apmaksājama arī katra nākošā šķīrējtiesas sēde.
 • Atlīdzības par tulka pakalpojumiem nosakāma, vadoties pēc zvērināta tulka, tulka vai tulkošanas biroja sastādītās tāmes.
 • Atlīdzība par eksperta pakalpojumiem nosakāma pēc eksperta, ekspertu biroja vai citas ekspertīzi veicošas institūcijas sastādītas tāmes.
 • šķīrējtiesneša ceļa un uzturēšanās izdevumu apmēru nosaka, vadoties pēc šķīrējtiesneša iesniegtā aprēķina un to pamatojošiem dokumentiem
 • Par arhīva lietas, t.i. lietas, kuras izskatīšana pabeigta ar šķīrējtiesas nolēmumu, materiālu kopijas izgatavošanu, maksājama maksa EUR 0.50 par 1 lapu.

Šķīrējtiesas procesa izdevumi iemaksājami:

Biedrība "RDAC ", reģ. Nr.40008232684, kontā Nr.LV77HABA0551039581227 AS "Swedbank ", SWIFT kods HABALV22.