Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šā līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts Rīgas apgabala šķīrējtiesā, Rīgā saskaņā ar šīs šķīrējtiesas Reglamentu _______šķīrējtiesnešu/a sastāvā __________valodā